Daily Bread (January 24 2022)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,407
Reaction
4,112
NAGBIBIGAY TAYO DAHIL ITO AY ISANG URI PAGSAMBA AT PAG IBIG SA DIOS.
(Marcos 12:41-44)
Ang Kaloob ng Babaing Balo
41 Naupo si Jesus sa tapat ng kabang-yaman ng templo at pinagmasdan kung paano naghuhulog ang mga tao ng kanilang handog na salapi. Maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. 42 Dumating ang isang dukhang babaing balo at naghulog ng dalawang kusing, katumbas ng isang pera. 43 Tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinabi, “Katotohanan ang sinasabi ko, ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng mga naghulog sa kabang-yaman. 44 Sapagkat lahat ay nagbigay mula sa kanilang kasaganaan, ngunit ang babaing ito, sa kabila ng kanyang kahirapan, ay nagbigay ng kanyang buong kabuhayan.”
Pagpalain po tayon ng Dios mga kapatid muli po tayong magnilay ng Salita ng Duos.
Hindi tayo nagbibigay upang pagpalain tayo ng Dios, bagamat ito ay kalakip sa kanyang mga pangako.. Hindi ito ang dapat na maging motibasyon natin sa pagbibigay.
Nagbibigay tayo dahil mahal natin ang Dios, at hindi natin ito mapapatunayan kung hindi tayo magbibigay sa Kanyang mga gawain, dahil walang umiibig na hindi nagbibigay.
Nagbibigay tayo dahil ito ay utos ng Dios, at bilang Kanyang mga anak dapat ay sinusunod natin ang Kanyang mga utos.
Nagbibigay tayo upang maparangalan natin Siya at masamba sa pamamagitan ng mga pagpapalang nanggagaling din sa Kanya.
Hindi tayo nawawalan kung tayo ay nagbibigay sa Dios at sa ating kapwa. Sa halip lalo nating makakamit ang pagpapala at mga biyaya ng Dios.
Hindi tayo mababawasan kundi madadagdagan.
Hindi pagkukulangin kundi pasasaganain.
Hindi matutuyuan kundi paaapawin.
(2 Mga Taga-Corinto 9:6-8)
6. Tandaan ninyo ito: ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami.
7. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay nang may kagalakan.
8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, at higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa.
Ang masaganang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman sa Pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.

Pastor Ombie Lontoc
 
Top